Klachtenprocedure

Mocht u een klacht hebben over inhoudelijke zaken of bejegening, dan stel ik het op prijs,  dat u dat in eerste instantie met mij bespreekt.  Mocht dat om welke reden dan ook niet gaan, of onbevredigend uitpakken, dan kunt u terecht bij de klachtenregeling van de psychiaters in deze regio.

Hieronder vindt u de informatiefolder waarin u ook andere vormen van klachtenbehandeling vindt.

 

Informatieblad voor patiënten van de psychiaters
van de vier intervisie groepen regio Arnhem

I. Algemeen
Het is mogelijk dat u ontevreden bent of een klacht heeft over de hulpverlening of hulpverlener, hoe deze georganiseerd is of over de relatie met de hulpverlener.

Het is belangrijk deze klacht ter sprake te brengen want zo voorkomt u dat er onvrede blijft bestaan en dat verdere hulpverlening belemmerd wordt.

De klachtenregeling is gericht op het opheffen van gevoelens van ongenoegen en onrecht en zo mogelijk op herstel van de relatie met de hulpverlener.

Klachten kunnen ingediend worden door cliënten of hun nabestaanden, zowel tijdens als na afloop van de behandeling. Voor het indienen van een klacht kunt u zich laten vertegenwoordigen door een gemachtigde.

De klachtbehandeling is kosteloos.

Er bestaat een klachtenreglement dat u kunt aanvragen bij het secretariaat van de klachtencommissie (zie verder).

Ter verduidelijking: een intervisiegroep is een groep psychiaters die op een bepaald gebied met elkaar samenwerken.

II. Wat te doen bij een klacht
U kunt uw klacht of onvrede het beste bespreken met uw hulpverlener die in de regel bereid zal zijn samen met u naar een oplossing te zoeken. Mocht het gesprek met de hulpverlener niet naar tevredenheid verlopen, dan kunt u schriftelijk een klacht indienen bij de klachtencommissie. Het adres van de klachtencommissie staat aan het einde van deze folder vermeld.

In het geval van grensoverschrijdend gedrag op seksueel gebied, is het goed voorstelbaar dat u dit bij voorkeur met een vertrouwenspersoon bespreekt; de vertrouwenspersoon zal samen met u bekijken hoe de klacht behandeld kan worden.
De vertrouwenspersoon is een van de psychiaters die niet in de intervisiegroep van de aangeklaagde psychiater zit. De naam is te verkrijgen via het secretariaat van de klachtencommissie.

III. De klachtencommissie
De klachtencommissie bestaat uit 2 leden uit de regionale intervisiegroepen en een onafhankelijk jurist als voorzitter.
De psychiater waarover u klaagt, behoort niet tot een van deze 2 intervisiegroepen.

Doel van de klachtencommissie is een onafhankelijke klachtenbehandeling. Klachten zullen vertrouwelijk behandeld worden.
De klachtencommissie zal de ontvangst van de klacht schriftelijk bevestigen binnen 1 week en een termijn aangeven waarbinnen u een antwoord zal ontvangen; dit is in de regel binnen 3 maanden. De commissie zal de psychiater waarover u klaagt vragen om een schriftelijke reactie op uw klacht. Daarnaast kan de commissie zo nodig inzage vragen in relevante stukken uit uw behandeldossier wat alleen met uw toestemming kan en kan ze u om een toelichting vragen op de klacht.
Er zal een zitting worden gehouden waarin de klachtencommissie u en de aangeklaagde psychiater hoort om tot een oordeel te kunnen komen. Zo nodig kan de klachtencommissie daarbij een extern deskundige inschakelen. Tenslotte stelt de commissie een rapport op waarin uitspraak wordt gedaan over de klacht en waarin eventueel een advies wordt gegeven met de bedoeling gestagneerde hulpverlening weer op gang te brengen of om herhaling te voorkomen. De uitspraak zal worden verzonden aan klager en aangeklaagde hulpverlener.

De klachtencommissie doet alleen een uitspraak over de klacht welke gegrond, (deels) gegrond of ongegrond verklaard kan worden. De klachtencommissie heeft niet de bevoegdheid maatregelen af te dwingen bij de betreffende hulpverlener.

Het is niet de taak van de klachtencommissie zich uit te spreken over aansprakelijkheid of om schadeclaims in behandeling te nemen.

Adres

Secretariaat van de klachtencommissie
Mw. Th. van Woerden
Mail-adres: vdaa@planet.nl
Alternatief: lilanteerink@hetnet.nl

IV. Andere mogelijkheden ter indiening van een klacht
De klager heeft de mogelijkheid zich behalve tot de eigen klachtencommissie te wenden tot andere instanties op het gebied van geestelijke gezondheidszorg. Hieronder volgt een lijst met adressen.

Regionaal Tuchtcollege Zwolle
Postbus 10067
8000 GB Zwolle
Tel: 038-888 4444

Stichting Kwaliteitsbewaking Psychotherapie
Zuilenstr 11
3512 NB Utrecht
Tel: 0900-9888

Informatie en Klachtenbureau Gezondheidszorg
Postbus 5310
6802 EH Arnhem
Tel: 0900-243 7070

Inspectie voor de Gezondheidszorg
Postbus 2680
3500 GR Utrecht
Tel: 088 -120 5000